Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informatyk/ statystyk medyczny

DYREKTOR

OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

informatyka/ statystyka medycznego w wymiarze łącznym  1 etatu

w podziale  na  ½ etatu informatyk i ½ etatu statystyk medyczny

w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

 

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15  46-100 Namysłów 

 

Stanowisko pracy:  informatyk/ statystyk medyczny

 1. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie wyższe techniczne (tytuł inżyniera)  preferowany kierunek:  informatyka lub automatyka i robotyka.
 2. Staż pracy co najmniej 3 lata.
 3. Znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sieci komputerowych.
 4. Znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 5. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows serwer, Linux, Novel.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Znajomość funkcji arkuszy kalkulacyjnych.
 8. Znajomość przepisów z zakresu:
 • informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • działalności leczniczej;
 • praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ochrony danych osobowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

                                          

 1. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne/komunikacyjne.
 2. Inicjatywa, dokładność, kreatywność  w rozwiązywaniu problemów;
 3. Sumienność i staranność;
 4. Uprzejmość i komunikatywność;
 5. Odpowiedzialność.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Zdolność do pracy pod presją czasu.
 8. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9011:2015-10 oraz uprawnienia auditora wewnętrznego.
 9. Mile widziana znajomość normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz uprawnienia auditora wewnętrznego.
 10. Mile widziana znajomość systemu Clininet, Portalu świadczeniodawcy.
 11. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu obrony cywilnej
  i zarządzania kryzysowego.

 

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Z zakresu informatyki  :

 1. Administrowanie siecią IT (LAN, WLAN) w Ośrodku Leczenia Odwykowego
  w Woskowicach Małych, w tym dbanie o jej bezpieczeństwo – zarządzanie UTM.
 2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów IT w Ośrodku Leczenia Odwykowego
  w Woskowicach Małych.
 3. Projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz opracowanie i wdrażanie koncepcji spójnego rozwoju infrastruktury IT w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz monitorowanie jej realizacji.
 4. Instalacja sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz oprogramowania.
 5. Właściwe zabezpieczenie i dbałość o dobry stan techniczny sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych,  zgodnego z prawem oprogramowania , aktualności licencji oraz sprawną pracą sieci.
 6. Sporządzanie okresowych raportów o stanie infrastruktury IT.
 7. Identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracy oraz proponowanie i opiniowanie zakupu sprzętu IT.
 8. Nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu
  i oprogramowania
 9. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, infrastruktury IT.
 10. Pomoc współpracownikom w zakresie użytkowania komputerów oraz sprzętu komputerowego.
 11. Ścisłą współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w tym opracowanie
  i aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 12. Zarządzanie drukarkami sieciowymi.
 13. Nadzór techniczny nad prawidłowym działaniem BIP oraz strony internetowej.
 14. Obsługa techniczna platformy E-PUAP.
 15. Obsługa techniczna i administrowanie INTRANET-em, w tym zamieszczanie informacji.
 16. Tworzenie kopii zapasowych.
 17. Przygotowywanie danych do planu zamówień technicznych w zakresie towarów i usług związanych z infrastrukturą IT oraz tonerów.
 18. Nadawanie uprawnień dla użytkowników końcowych oraz haseł i loginów.
 19. Archiwizacja dokumentacji.

 

Z zakresu statystyki:

 1. Obsługa Portalu świadczeniodawcy ( monitoring komunikatów, umów i aneksów oraz błędów).
 2. Rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia - obsługa programu rozliczeniowego – Clininet , w szczególności aplikacji ster.
 3. Bieżąca kontrola ubezpieczeń, kodowanie świadczeń, wstępna weryfikacja świadczeń, generowanie raportów wykonania.
 4. Prowadzenie kolejki pacjentów oczekujących.
 5. Obsługa dokumentacji medycznej w trakcie pobytu pacjenta oraz po jego wypisie, łącznie z archiwizacją.
 6. Prowadzenie kart statystycznych.
 7. Sporządzanie sprawozdań i analiz statystycznych.

 

 1. Warunki pracy:

 

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat – 37,55 godzin tygodniowo.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową.

 

 1.  Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy ( w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega. (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia             (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

                                          

Kserokopie dokumentów  aplikacyjnych, o których mowa w pkt  4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem .

 

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą  być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  „Nabór na stanowisko informatyk/statystyk.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018r. do godz. 12.00 – decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu   lub profilu zaufanego zgodnie
z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz.U. z 2016 poz. 1579 z późn. zm.).

VII.     Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu odbędzie się w dniu 28 listopada 2018r.
 4. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnacje z uczestnictwa w konkursie.
 5. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka ( Woskowice Małe 15 46-100 Namysłów).
 6. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane do kandydata lub mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata.
 8. Informacji w sprawie naboru udziela: pani Katarzyna Nizioł 77 4196522 

 


Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych