Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - specjalista psychoterapii uzależnień w WOTUiW Opole

SKP.117.3.2022.JL Woskowice Małe, 23.05.2022 r. 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

 1. specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii lub osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania poniższych świadczeń w zakresie:
  1)    porad diagnostycznych;
  2)    sesji psychoterapii indywidualnej;
  3)    porad terapeutycznych;
  4)    sesji psychoterapii grupowej;
  5)    sesji psychoterapii rodzinnej;
  6)    sesji psychoedukacyjnych;
  7)    wizyt kontynuujących leczenie.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/. Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne usługi można uzyskać u kierownika WOTUiW w Opolu pod nr 774552535.

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 13 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023r. 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW - P” na adres: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole do 02 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 02 czerwca 2022 r. o godz. 13.00. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania: