Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

specjalista ds. kadrowo-płacowych w wymiarze 1 etatu
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: specjalista ds. kadrowo-płacowych

I.  Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: wyższe, preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewne
 2. Staż pracy: 3 lata, mile widziane w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  - Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych;
  - ustawy o finansach publicznych;
  - ustawy prawo zamówień publicznych;
  - ustawy o działalności leczniczej;
  - ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
  - prawa podatkowego;
  - ubezpieczeń społecznych;
  - znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 4. Umiejętność obsługi komputera – pakiet OFFICE;
 5. Biegła znajomość obsługi programu Płatnik i programów kadrowo-płacowych;
 6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz peryferyjnych (kserokopiarki, faxu, drukarki, skanera itp.)

II.  Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 2. Znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 3. Znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06
 4. Sumienność;
 5. Komunikatywność;
 6. Kreatywność;
 7. Dokładność;
 8. Obowiązkowość;
 9. Uprzejmość;
 10. Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnej;

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem;
 2. Ewidencja czasu pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Kontrolowanie indywidualnych kart czasu pracy pracowników wszystkich komórek organizacyjnych;
 4. Prowadzenie obsługi kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. Kontrolowanie czasu pracy oraz dyscypliny pracy;
 6. Analizowanie stanu zatrudnienia i efektywności wykorzystania czasu pracy;
 7. Naliczanie wynagrodzeń oraz pozostałych składników, o których mowa w Regulaminie Wynagradzania i sporządzanie list płac;
 8. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatku dochodowego oraz naliczanie innych zobowiązań publiczno-prawnych wynikających z zatrudnienia pracowników według obowiązujących przepisów i ich terminowe przekazywanie;
 9. Sporządzanie odpowiednich dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych z ZUS i US zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do ZUS i US;
 10. Terminowe zgłaszanie pracowników nowoprzyjętych i członków ich rodzin do ZUS oraz zgłaszanie wszelkich zmian, w tym wyrejestrowania dotyczących pracowników i ich  rodzin;
 11. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz analiz i sprawozdań na potrzeby dyrektora;
 12. Sporządzanie zestawień należności pracowniczych i inicjowanie ich egzekwowania;
 13. Prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunków z pracownikami;
 14. Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia urlopowego, w tym jego wypłata oraz prowadzenie analitycznej ewidencji.
 15. Opisywanie i kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych;
 16. Przygotowywanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emerytury, renty, świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
 17. Sporządzanie informacji rocznej o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników;
 18. Sporządzanie rocznych planów urlopowych;
 19. Sporządzanie rocznych planów szkoleń i prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Ośrodka.
 20. Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej.
 21. Prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeń ze zleceniobiorcami oraz monitorowanie realizacji umów zgodnie z ich zapisami.
 22. Prowadzenie spraw z zakresu obowiązkowych badań lekarskich dla pracowników.
 23. Czuwanie nad terminowością szkoleń BHP dla pracowników oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych.
 24. Prowadzenie spraw z zakresu umów cywilno-prawnych.
 25. Przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego z zakresu spraw pracowniczych, m.in Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy, Polityki Szkoleniowej.
 26. Sporządzanie projektów upoważnień dla pracowników oraz prowadzenie rejestru upoważnień.
 27. Prowadzenie spraw dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej.
 28. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków.
 29. Terminowe, rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 30. Doskonalenie zawodowe –podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 31. Dbanie o dobry wizerunek i mienie Ośrodka.
 32. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 33. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 34. Przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów p.poż..
 35. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 36. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06

IV.  Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 01.08.2021 r.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI.  Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1173).

VII.  Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r.
 4. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 5. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 6. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 8. Informacji w sprawie naboru udzielana jest pod numerem tel. 77 419 65 22.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o naborze.pdf (173,14KB)
PDFKwestionariusz osobowy.pdf (85,50KB)
PDFOświadczenia.pdf (83,50KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (130,70KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kandydatów.pdf (111,47KB)

PDFWyniki oceny formalnej.pdf (124,56KB)
 


WYNIKI NABORU

PDFWyniki naboru.pdf (137,20KB)