Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - terapeuta WOTUiW-P

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

 1. specjalistę  psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1. porad diagnostycznych;
  2. sesji psychoterapii indywidualnej;
  3. porad terapeutycznych;
  4. sesji psychoterapii grupowej;
  5. sesji psychoterapii rodzinnej;
  6. sesji psychoedukacyjnych;
  7. wizyt kontynuujących leczenie.
 2. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1. sesji psychotrapii grupowej;
  2. sesji psychoedukacyjnych;
  3. wizyt kontynuujących leczenie.

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy  na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 marca  2021 r. do  31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW -P” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów  do  22 lutego 2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 23 lutego  2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

w zastępstwie DYREKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
OLO WOSKOWICE MAŁE
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
/-/ mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (175,82KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (161,40KB)
PDFZał.1 Formularz oferty.pdf (137,80KB)
PDFZał.2 Projekt umowy.pdf (239,66KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,72KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU  11 lutego 2021r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (107,88KB)