Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zarząd Województwa Opolskiego
na podstawie Uchwały Nr 4134/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 295 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018 r., poz. 393 ze zm.) oraz Regulamin Konkursu.

I.  Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe
  na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 3. wiedza i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

II.  Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym, tj. świadectwa pracy w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie,
 4. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem  zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci winni składać dokumenty, w tym potwierdzające kwalifikacje zawodowe w oryginałach, bądź kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poproszeni o przedstawienie Komisji Konkursowej własnej koncepcji pracy na stanowisku objętym konkursem.

III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach, umieszczając na nich swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 23 lutego 2021 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole ul. Piastowska 14 w terminie do 90 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnymi ekonomicznym podmiotu leczniczego w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Hallera 9 w Opolu - pokój 103 - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7:30 do 15:30. Na prośbę kandydata istnieje możliwość przesłania materiałów drogą elektroniczną. Przygotowane materiały są jednakowe dla każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 44 82 182.

Aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie na dyrektora.pdf (130,65KB)
PDFOświadczenie dla kandydata.pdf (162,17KB)


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Komisja Konkursowa w dniu 10 marca br. wybrała Pana Bartłomieja Orpel.