Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

   1. Ogłoszenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
   2. Wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu w miejscu ogólnie dostępnym.
   3. Udostępnienia jej na wniosek osoby żądającej informacji.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie może być udostępniona informacja w terminie wyżej określonym powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazuje inny termin jednak nie dłuższy niż dwa miesiące od złożenia wniosku.

Wzór wniosku:   DOCudostepnienie informacji publicznej.doc

Do odmów i umorzeń udostępniania informacji publicznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Wersja XML