Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej OLAZA

OGŁOSZENIE
DYREKTOR OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO
W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza
KONKURS na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 2018r. poz. 393 z późn. zm.) prosimy kierować w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adres:

Ośrodek Leczenia Odwykowego
ul. Pałacowa 15
Woskowice Małe
46-100 Namysłów

z adnotacją na kopercie:
„KONKURS na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych”

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.olowoskowice.pl i stronie biuletynu informacji publicznej www.olo.biuletyn.info.pl

O terminie i miejscu przeprowadzenia Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf
PDFRegulamin konkursu.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf

Wersja XML