Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Woskowice Małe, 04.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

DLA OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO
W WOSKOWICACH MAŁYCH

 

1. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 z późn. zm.).

2. Celem Konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

4. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Leczenia Odwykowego (OLO) w Woskowicach Małych

www.olo-woskowice.co zakładka „Ogłoszenia i konkursy” oraz na tablicy ogłoszeń.

5. Dane kontaktowe Zamawiającego:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów,  www.olo-woskowice.co

6. Osoba do kontaktu:

Anna Rohatyńska 

tel. 77 4196522

e-mail: olokierownik@gmail.com

7. Zwroty i określenia poniżej wskazane będą rozumiane dla potrzeb konkursu prowadzonego na podstawie niniejszego ogłoszenia wraz z regulaminem konkursu zgodnie z podanymi definicjami:

a) Konkurs – konkurs prowadzony na podstawie niniejszego ogłoszenia.

 

I. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.05.2018 r.  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej  (Dz. U.  poz. 1085).

2. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Nie są wykonawcami w stosunku do którego ogłoszono upadłość likwidacyjną i układową.

4. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat, oraz są w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

5. Posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami publicznych podmiotów leczniczych, tj. posiadają minimum 5 aktywnych umów o świadczenie usług brokerskich na rzecz publicznych podmiotów leczniczych.

6. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudniają co najmniej 5 osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich na podstawie umowy o pracę (mających doświadczenie w obsłudze brokerskiej podmiotów leczniczych).

7. Posiadają wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normą co najmniej ISO 9001:2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001:2013.

8. Przedstawią oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia z polisy OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z ostatnich 3 lat.

9. Złożą oświadczenie, że niezwłocznie zareagują na zgłoszony przez Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych problem, jednak nie później niż w czasie do 24 godzin przypadających na dni robocze.

10. Przedłożą projekt umowy serwisu brokerskiego zawierający istotne postanowienia umowy wymienione w pkt III niniejszego Ogłoszenia.

11. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA

Do zadań Wykonawcy (Brokera) ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności:

1. Opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Zamawiającego, przy wykorzystaniu dotychczasowej historii szkodowej Zamawiającego – szczegółowego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego oraz alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk.

2. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i formy zabezpieczenia tj. identyfikacja i analiza ryzyk

oraz zagrożeń związanych z działalnością Zamawiającego, oraz wskazanie ryzyk ubezpieczeniowych wymagających ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru objęcia tą ochroną, rekomendacje sposobów ubezpieczenia, alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych lub transferu ryzyk ubezpieczeniowych Zamawiającego, w szczególności propozycji reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych.

3. Wykonawca (Broker) będzie zobowiązany także w szczególności do:

a) przygotowania dokumentacji na wybór ubezpieczyciela,

b) opisu warunków udziału w postępowaniu, warunków szczególnych ubezpieczenia

korzystnych dla Zamawiającego,

c) sporządzenia wykazu dokumentów, które muszą zostać załączone do oferty,

d) przedstawienia kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu tych dokumentów do akceptacji;

e) przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielami biorącymi udział w postępowaniu;

f) przygotowania propozycji odpowiedzi na pytania zadawane przez ubezpieczycieli jako wykonawców w trakcie postępowania;

g) przygotowania ewentualnych wyjaśnień dla ubezpieczycieli jako wykonawców dotyczącej merytorycznej strony dokumentacji;

h) sporządzenia wezwań i wyjaśnień dotyczących ofert wadliwych i niekompletnych;

i) przygotowania projektu umowy ubezpieczenia;

j) sprawdzenia złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zgodności oferty z ogłoszeniem;

k) merytorycznej oceny wniosków/ ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do udzielenia rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty;

l) zapewnienia wsparcia przy zawieraniu umów ubezpieczenia z ubezpieczycielem wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia;

m) zapewnienia przestrzegania w postępowaniach powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego;

n) dokonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania;

o) przygotowywanie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych i prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielami na etapie przygotowania zawarcia umowy i jej realizacji;

p) uczestniczenia w procedurach likwidacji szkód między innymi poprzez doradztwo dotyczące redukcji skutków poszczególnych szkód, dokonywanie zgłoszeń, kontrola dokumentacji szkodowej, pomoc w formułowaniu roszczeń, udział w negocjacjach i dochodzeniu roszczeń, sporządzanie raportów szkodowych i inne czynności niezbędne w tym zakresie;

q) informowania z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację zadań w terminach wynikających z umowy;

r) wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym w podmiocie leczniczym.

 

III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SERWISU BROKERSKIEGO

1. Wykonawca (Broker) w przypadku powstania szkody w majątku Zamawiającego, wynikającej z winy Brokera lub w przypadku braku należytej staranności w wykonaniu umowy, wywiązania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność cywilną.

2. Umowa zostanie zawarta na czas 24 miesięcy z jednomiesięcznym terminem jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron.

3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, może ona zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie opracowania i analizy wykonane przez Brokera stanowią własność Zamawiającego.

7. Broker będzie świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 z późn. zm.).

8. Koszty powyższych czynności Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych.

9. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone i złożone pisemnie w języku polskim.

3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Wszelkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione.

5. Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przed upływem terminu składnia ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.

6. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej składnia.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca .

9. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca umieści ofertę w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie i opisze ją podając nazwę firmy brokerskiej i jej adres wraz z dopiskiem:

„Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Ośrodka Leczenia Odwykowego, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów”

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie: do 11 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania (upublicznienia).

3. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem obowiązuje data i godzina wpływu

oferty do sekretariatu Zamawiającego.

 

VI. DOKUMENTY, JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

5. Kopię zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej.

6. Wykaz publicznych podmiotów leczniczych aktualnie obsługiwanych przez Wykonawcę.

7. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z ostatnich 3 lat.

8. Projekt umowy serwisu brokerskiego.

 

VII. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się 11 stycznia 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego

3. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak Komisja Konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.

4. Komisja Konkursowa dokona oceny spełniania warunków formalnych przez wszystkich Wykonawców.

5. W toku badania złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty.

6. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Zamawiającego, która oceni oferty i dokona ich sklasyfikowania według ilości uzyskanych punktów.

8. Zamawiający odrzuca ofertę w szczególności:

a) nie podpisaną przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,

b) złożoną po upływie wyznaczonego terminu,

c) w odniesieniu do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub którego upadłość ogłoszono,

d) z której wynika, iż Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,

e) Wykonawcy nie posiadającego systemów zarządzania zgodnych z normą co najmniej ISO 9001:015 oraz ISO 27001:2013,

e) nie spełniającą wymagań doświadczenia i dysponowania potencjałem kadrowym określonych w warunkach konkursu.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

1. Doświadczenie na rynku brokerskim w RP:

a) 5 lat – 5 pkt,

b) od 6 do/i 10 lat – 10 pkt,

c) od 11 do/i 16 lat – 15pkt,

d) 17 i więcej lat – 20 pkt.

2. Kadra pracownicza –liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich przez Wykonawcę posiadających doświadczenie w obsłudze brokerskiej publicznych zakładów leczniczych (oceniane na podstawie oświadczenia):

a) 5 osób – 5 pkt,

b) od 6 do/i 10 osób – 10 pkt,

c) od 11 do/i 15 osób – 15 pkt,

d) 16 i więcej osób – 20 pkt.

3. Liczba publicznych zakładów leczniczych, dla których są aktualnie świadczone usługi brokerskie przez Wykonawcę (oceniane na podstawie załączonego do oferty wykazu podmiotów):

a) od 5 – 10 podmiotów – 5 pkt,

b) od 11 - 15 podmiotów – 10 pkt,

c) od 16 – 20 podmiotów – 15 pkt,

d) 21 i więcej podmiotów – 20 pkt.

 

W przypadku, gdy dwie lub większa liczba ofert otrzymają najwyższą ilość punktów, wówczas w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zostanie dla tych ofert dodatkowo oceniona przedłożona umowa, za którą może być przyznane od 0 do 20 punktów.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska największą liczbę punktów w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmian warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania z możliwością jednoczesnego przedłużenia konkursu.

b) unieważnienia konkursu w każdym terminie bez podawania przyczyny

3. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.

4. Zamawiający jednocześnie informuje że:

a) Udzieli wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia o konkursie, przy czym pytania należy przesłać w formie pisemnej na adres mailowy

b) Zamawiający nie zwraca Wykonawcy dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.

5. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości (strona internetowa www.olo-woskowice.co oraz tablica ogłoszeń Zamawiającego).

 

 

         Dyrektor

Joanna Niedźwiedź

           /  -  /

Załączniki do ogłoszenia:

1.  DOCZałacznik-nr-1-Formularz-ofertowy.doc (46,50KB)

2. DOCZałącznik-nr-2-Oświadczenie.doc (33,00KB)

3. DOCRODO.doc (33,00KB)